Obchodní podmínky pro spotřebitele

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele


Čl. I
Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.minicoko.cz (dále také "Internetový obchod"), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a plně porozuměl jejich obsahu.
2. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.
3. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen "Kupní smlouva").
4. Kupní smlouva se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.
5. Prodávajícím je Leute für Leute s.r.o., se sídlem Republiky 27, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 473 599 94, DIČ: 202 382 6860, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 59706 / L (dále jen "Prodávající"), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.minicoko.cz (dále jen "Stránka") jakož i Internetového obchodu.
6. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:
a) kontaktní telefonní číslo: (+421) 911 50 50 35 v pracovních dnech mezi 09:00 a 16:30 hod.
b) e-mail: leutefurleute@gmail.com
c) bankovní spojení: 1045049005/2700
IBAN: CZ69 2700 0000 0010 4504 9005

 

** Při zadávání čísla účtu a ostatních údajů dbejte na ostražitost, protože v případě nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odeslán!

7. Prodávající je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby apod.) prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.
8. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "Kupující"). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace.
9. Službou je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.
10. Orgánem dohledu je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Žilinský kraj (Predmestská 71, 011 79 Žilina 1), tel. č. 0042141/763 21 30.

 

Čl. II
Informace o zboží a ceně

1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.
2. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu je konečná. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. Prodávající není plátcem DPH.
3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.


Čl. III
Objednávka zboží

1. Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu.
2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží, zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.
3. Před potvrzením objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.
4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.
5. Provozovatel internetového obchodu může změnit před potvrzením objednávky cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, nebo pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je provozovatel internetového obchodu povinen informovat zákazníka.Čl. IV
Způsob uzavírání kupní smlouvy


1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:
a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na leutefurleute@gmail.com,
b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího,
c) telefonické objednávky.
2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové / telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako "zaevidování objednávky". Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky.
3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde
má být zboží dodáno, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i jiné údaje.
4. Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.
5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

 

Čl. V
Povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat:
1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.
2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. Kupujícímu doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.

Prodávající neodpovídá za:
1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.

Kupující se zavazuje:
1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.
2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
3. nepoškozoval dobré obchodní jméno Prodávajícího.


Čl. VI
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající prodává zboží personalizovaný podle zvláštních požadavků Kupujícího, která je jedna z výjimek práva Kupujícího na odstoupení od smlouvy.
2. V souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku),
c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,


Čl. VII
Stornování objednávky

1. V případě, že Kupující stornuje objednávku v době od jejího potvrzení Prodávajícím do dodání zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s realizací předmětné objednávky a smluvní storno poplatek ve výši 10% z ceny, min. však  250, -Kč.
2. Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 14 dní bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.


Čl. VIII
Platební podmínky

1. Internetový obchod nabízí následující možnosti platby:
a) Dobírka - Nejčastější způsob platby, kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi. V tomto případě je účtován i příplatek dle aktuálního ceníku přepravy.
b) Převodem / vkladem na bankovní účet Prodávajícího - Platba prostřednictvím vkladu / převodu na bankovní účet Prodávajícího, jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.
2. Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.
3. Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.
4. Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží.
5. Kupující odesláním objednávky zároveň dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur. Zasílány elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.
6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

Čl. IX
Dodací podmínky

1. Dodací lhůta začíná běžet dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky nebo dnem přijetí platby na bankovní účet.
2. Pokud dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží neprodleně do 10 pracovních dnů, nejpozději do 15 pracovních dnů od provedení objednávky, pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Dodání zboží uskutečňuje během pracovních dní od 08: 00-18: 00.
3. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, sázky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit.
4. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, Prodávající informuje o tom Kupujícího s možnostmi částečných dodávek. To platí i v případě, jestliže objednávce nachází jen jeden zboží.
5. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky se zbožím zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozen. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího a s dopravcem sepsat tzv. škodní zápis.
6. Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.
7. Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je Prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží.


Čl. X
Reklamační řád

1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese leutefurleute@gmail.com v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady je Kupující povinen jasně vyfotit a zaslat na výše uvedenou emailovou adresu.
4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.
5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží (ke stažení: Návody a Pokyny pro údržbu), poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě , která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se nedohodne jinak.

7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti Zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.
9. Pokud má Kupující právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.
10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění, f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

Čl. XI
Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem registrace Kupujícího v Internetovém obchodě a uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle nového zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností a vybavením případné reklamace.
2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.
3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání, stát a kontaktní telefonní číslo.
4. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas se zpracováním na dobu nejvýše 3 let, s výjimkou pro účely registrace, kde Kupující uděluje souhlas po dobu užívání uživatelského účtu, poté maximálně po dobu 3 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.
5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby a banky, se kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky.
6. Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese leutefurleute@gmail.com.
7. Internetový obchod využívá soubory cookies, které jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě Internetové stránky Provozovatele a ukládány do zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) Kupujícího. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory "cookies", které se používají na Internetové stránce, nepoškozují žádné zařízení Kupujícího. V případě návštěvy Internetové stránky a v případě, že Kupující vyjádřil dobrovolný souhlas se soubory cookies, považuje se za přijetí podmínek jejich používání.
8. Prodávající se zavazuje využívat cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšovat strukturu a obsah Internetové stránce.
9. Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na Internetové stránce.

 

Čl. XII.
Řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím evropské platformy RSO

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.
2.Neoddeliteľnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.
3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.
4. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. května 2018.
5. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Copyright 2017 - 2024 © www.minicoko.cz